K OBNOVE LEDNICKÉHO PARKU

Park v Lednických Rovniach vznikol na konci 18. storočia v prírodno-krajinárskom slohu a jeho zakladateľom bol gróf  Ján Gobert Aspremont Linden (1751 – 1819). V tej dobe sa radil medzi najkrajšie parky v Hornom Uhorsku. So založením 18,5 ha parku  grófovi  pomáhal   záhradník Wenzel Wagner, ktorý dokázal spojiť genia loci pôvodnej lokality s kúzlom citlivo vysadených  solitérov a skupín rastlín s umeleckými architektonickými prvkami do neobyčajne harmonického celku. Sadovnícke úpravy doplnil plastikami či menšími stavbami. Mnohé z nich, ako napríklad pustovňa, holandský kravín či ruský dom sa  do dnešných čias nezachovali, no návštevníci môžu dodnes vidieť chrám bohyne Minervy, gotickú bránu s rotundovitou vežičkou, kamenný portál či sochu boha Neptúna. Súčasťou parku sa stal aj prvý kostol v Rovniach, ktorý dala postaviť ešte v roku 1640 vtedajšia feudálna majiteľka Zuzana Lorántffy, manželka Juraja Rákocziho I. Ďalšou významnou osobnosťou, ktorá pomáhala grófovi Aspremontovi  pri budovaní parku,  bol  jeho osobný lekár a botanik Anton Rochel (1770 – 1847), ktorý v časti parku pri kaštieli vybudoval botanickú záhradu. Pestoval v nej približne 2000 druhov prevažne cudzokrajných rastlín. Botanická záhrada sa do dnešných čias nezachovala, na jej mieste sa dnes nachádza detské ihrisko. Unikátom je dodnes zachovaný farebný plán parku, ktorý v roku 1799 vyhotovil János Lösler.

DJI_0633

V pláne vidno všetky detaily parkovej výsadby aj jednotlivé architektonické prvky. Mapa bola jedným z hlavných  podkladov pri spracovaní novej projektovej dokumentácie na obnovu parku. Po Aspremontovej smrti začal park chátrať. K pozitívnej zmene došlo až keď sa vlastníkom stal Jozef Schreiber,  zakladateľ sklární v Lednických Rovniach, ktorý sa postaral o jeho obnovu. Hornú lúku si dokonca vybral aj za svoje miesto posledného odpočinku, kde po jeho smrti bolo vybudované neoklasicistické mauzóleum  (rok 1903). Po Jozefovej smrti zdedili lednické panstvo jeho štyria synovia Maximilián, Eduard, Rupert a Alfréd. Najnadanejší z nich bol  Eduard, ktorý miloval všetky technické novinky, ktoré sa snažil postupne zavádzať aj na lednickom panstve. V parku natočil prvý hraný film na Slovensku, vďaka čomu sa park zapísal do dejín kinematografie.

A7406541-HDR

Po 2. svetovej vojne boli Schreiberovci z panstva vyhnaní a kaštieľ spolu s parkom sa stal vlastníctvom štátu, ktorý v tej dobe nemal záujem  starať sa o majetok buržoázie. Nastalo obdobie nezáujmu a nedostatočnej starostlivosti. Napriek tomu bol park spolu s kaštieľom a ďalšími stavbami v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Miestni obyvatelia využívali na kultúrno-spoločenské a športové podujatia len vrchnú časť parku. Pri kaštieli vybudovali hádzanárske ihrisko, betónový tanečný parket či malé murované pódium. Tieto stavby však neboli v súlade s koncepciou prírodno-krajinárskeho parku, preto boli čiastočne alebo úplne odstránené. Dolná, lužná časť parku  postupne  zarástla náletovými drevinami a krovinami. Veľká časť drobnej záhradnej architektúry bola rozobratá a zničená.  Zmena vo vnímaní parku a jeho údržbe nastala až na začiatku 90. rokov 20. storočia s príchodom nového vlastníka, ktorým sa stala obec Lednické Rovne (16 ha) a sklárne Rona a.s. (2,5 ha), ktorá je v súčasnosti aj vlastníkom kaštieľa. V tej dobe bol celý park vo veľmi zanedbanom stave. Obec sa od roku 1995 usiluje o jeho záchranu. Obnova parku ako špecifického a rozsiahleho súboru  historických a prírodných hodnôt je mimoriadne zložitý a finančne nákladný proces, preto bol rozvrhnutý do viacerých etáp a na dlhšie časové obdobie.

A7406547-HDR

Obnova parku z fondov EHP a Nórska

Park sa výraznejšej obnovy dočkal až v roku 2020 – 2024 získaním dotácie z grantov EHP a Nórska. Cieľom obnovy historického parku v rámci projektu bola obnova a rekonštrukcia časti cestnej siete chodníkov, vybudovanie roštového chodníka v lužnej časti parku, obnovenie zaniknutého prírodno-krajinárskeho prvku hipodrómu (jazdeckej lúky), výrub poškodených a chorých drevín, výsadba nových stromov, osadenie nového mobiliáru, rekonštrukcia lode starého kostola, vybudovanie osvetlenia parku a umiestnenie kamerového systému. Okrem toho sa v spolupráci s partnermi projektu, ktorými sa stali spoločnosť Rona a.s. a nórske dizajnové štúdio S12 Galleri, zrekonštruovalo sklárske múzeum a galéria.  V rámci medzinárodného sklárskeho sympózia Rona 2022 známa nórska umelkyňa Aesa Björk navrhla a vyhotovila umelecký monument s názvom „Pamäťová komnata“. Ukončené stavebné práce následne vytvorili priestor pre plánované kultúrne podujatia, ktoré významným spôsobom pomohli k zviditeľneniu tejto kultúrnej pamiatky a napomohli k dlhodobej udržateľnosti projektu.

Obnova a revitalizácia historického parku má za sebou prvú etapu, pričom úmyslom obce je v obnove pokračovať, aby park postupne získal zašlú slávu a noblesu, ako za čias grófa Aspremonta.

A7406464

Múzeum skla RONA

Múzeum skla RONA nadväzuje na tradíciu Slovenského sklárskeho múzea. Jeho korene siahajú do roku 1988, kedy bolo oficiálne otvorené v priestoroch hlavnej budovy kaštieľa v Lednických Rovniach. Od svojho vzniku bolo jediné svojho druhu a svojou profiláciou pokrývalo sklársku produkciu na území Slovenska od najstarších čias až po súčasnosť.

Dnes sa múzeum nachádza v zrenovovanej priľahlej budove, ktorá je súčasťou areálu kaštieľa. Po zmene špecializácie sa zameriava na históriu sklárne v Lednických Rovniach a podáva obraz o dejinách jej produkcie, a to od jej založenia v roku 1892 až po súčasnosť. Priestory múzea sa delia na dve časti, pričom jednu tvorí stála expozícia a druhá slúži ako galéria – RONA GALLERY.

Stála expozícia prezentuje unikátne výrobky z historickej produkcie sklárne, v ktorých sa odráža um a šikovnosť sklárov. Predstavuje rôzne typy úžitkového skla, ktoré sa v priebehu rokov vyrábali a taktiež jedinečné metódy ich dekorovania, ktorými sa skláreň preslávila. Súčasťou expozície sú aj umelecké diela, vytvorené na medzinárodných sklárskych sympóziách, ktoré boli usporiadané spoločnosťou RONA a.s. Na týchto významných udalostiach sa podieľali renomovaní sklárski umelci z celého sveta a ich výtvory dodávajú zbierkam neohraničenú fantáziu.

RONA GALLERY poskytuje priestor na organizovanie dočasných výstav úžitkového umenia. Striedajú sa tu diela rôznych žánrov od domácich aj zahraničných umelcov zvučných mien. Galéria aktívne spolupracuje s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, ktorej študenti participujú na zážitkových workshopoch a rôznych podujatiach.

A7406398-HDR

POĎAKOVANIE

Projekt „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1.251.818 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórska. Projekt bol spolufinancovaný v sume 187.773 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je „obnova a rekonštrukcia cestnej siete chodníkov, hipodrómu, výrub drevín, výsadba nových stromov, nový mobiliár, nové odpočívadlá, kamerový systém, osvetlenie parku, nórske umelecké diela a kultúrne podujatia za účelom propagácie parku.

a_foto logá

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Text a foto: Obecný úrad Lednické Rovne

 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.