VÝVOJ NÁZVOV OBCÍ V PÚCHOVSKOM OKRESE

Názvy jednotlivých obcí na území celého Slovenska prešli veľmi zložitým historickým a jazykovým vývojom (etymológia). Počiatky dochovaných najstarších názvov prírodných útvarov (pohorí, riek…), od ktorých sú odvodené pomenovania mnohých obcí, môžeme datovať do obdobia prelomu letopočtov. Územia dnešného Slovenska v tom čase obývali Kelti, Germáni a nezanedbateľný vplyv mala i Rímska ríša. Väčšina súčasných názvov však vychádza od Slovanov, ktorý sem prichádzali od 5. storočia nášho letopočtu. Najviac prvých písomne doložené názvov osád (z toho neskôr obcí) v púchovskom regióne datujeme od 13. do 16. storočia (existovali však už predtým). Veľký vplyv na spomínané názvy mal i maďarský jazyk. Aktuálne úradne používané názvy obcí a ich častí (väčšina z nich) pochádzajú zo „Soznamu miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919“, ktoré vydalo ministerstvo s plnou mocou pre Slovensko v roku 1920. Jazyk je živý „organizmus“, neustále sa vyvíja, a tak i súčasné názvy podliehajú neustále meniacim sa podmienkam. Prinášame vám abecedný zoznam názvov obcí a ich častí v súčasnom púchovskom okrese v nasledovnom poradí: dnešný názov – odkedy je (bola) súčasťou inej obce – rok prvej písomnej zmienky (ak ho poznáme) – chronologický vývoj názvu – rok odkedy sa súčasný názov používa.

Beluša – 1330 – Belos, Bellvss, Bellus, Bellusa, Bellusch, Belus, Bělussa, Belluss. Beluša od r. 1920.

Dohňany – 1471 – Dohnyan, Dohnan, Dohanin, Donyan, Donány, Dohnyán, Dohnán, Dohnany, Dohňany od r. 1920.

Dolná Breznica (Dol. s Hor. Breznicou zlúčená do obce Breznica v r. 1980 – 1990)- 1388 (rozdel. 1471) – Breznycze, Breznic, Alsó-Breznicz, Dolne Breznicze, Alschó-Bresnitz,  Alsó-Breznicz, Dolní Březnice, Alsóbreznic, Alsótoposbreznic, Alsóbrezsnic, Unt. Bresnitz, Alsonyiresd, Dolná Breznica od r. 1920.

Dolné Kočkovce (časť Púchova v r. 1980 – 1990) – 1322 – (Kočkovce rozdel. pred 1407) – Hoczak, Alsow Hochk, Also Hochkowcz, Kocskócz, Alsó-Kocskócz, Dolne Kocžkowcze, Alschó-Kocschkócz, Kočkowce, Dolní Kočkowce, Alsókócskócz, Alsókocskóc, Unt. Kotskócz, Koutschschkouze, Dolné Kočkovce od r. 1920.

Dubková (časť Lazov pod Makytou od r. 1964) – ? -Dubkowa, Dubková, Alsódubkova és Felsödubkova, Lazálja, Dubková od r. 1920.

Hloža (časť Beluše od r. 1976) – 1397 – Hloza, Hlocza, Hlozsa, Hloscha, Hlocza, Szentjánosháza, Hloža od r. 1920.

Horná Breznica (s Dol. Breznicou zlúčená do obce Breznica v r. 1980 – 1990) – 1388 (rozdel. 1471) – Breznic, Felsö-Breznicz, Horne Breznicze, Felschö-Bresnitz, Felsö-Breznicz, Horní Březnice, Felsöbreznic, Felsöbrezsnic, Ober Bresniz, Felsönyiresd, Horná Breznica od r. 1920.

Horné Kočkovce (časť Púchova od r. 1926) – 1322 (rozdel. pred 1407) – Felsö-Kocskocz, Horné Kožkowcze, Felschö-Kocschkócz, Kočkowce, Felsö-Kocskócz, Horní Kočkowce, Felsökocskócz, Horné Kočkovce od r. 1920.

Horenická Hôrka (Horenice a Hôrka zlúčené v r. 1955; časť Lednických Rovní od r. 1976) – ? – Horenice: Horenicz, Horenicze, Horenice, Horenic, Magasi, Horenice od r. 1920; Hôrka: Nemes-Hórka, Zemanská Horka/Hurka, Huorka, Huorki, Kiserdö, Hôrka od r. 1920.

Horovce – 1259 – Gowor, Gown, Goor, Gowr, Gór, Horowcz, Horowecz, Horocz, Horowce, Horócz, Horowze, Horócz, Horovce od r. 1920.

Hoštiná (časť Púchova od r. 1979) – ? – Hoscena, Hosczina, Hoscschena, Hoszczina, Hoscina, Hostina, Hosztina, Hadas, Hoštiná od r. 1920.

Hrabovka (časť Púchova od r. 1944) – ? – Hrabovka, Hrabowka, Hrabóvka, Bélagyertyános, Hrabovka od r. 1920.

Ihrište (časť Púchova od r. 1979) – ? – Ihrystye, Hhrischtye, Ihristye, Ihřísstě, Ihrýsstě, Ihristje, Ihristye, Igricke, Igriczke, Ihrište od r. 1920.

Kvašov (časť Horoviec v r. 1980 – 1990) – 1471 – Quazzov, Kvassov, Kvaschow, Quascho, Podlednicz-Kvassó, Kwassow, Kvasó, Kvassó, Kvášov, Kvašov od r. 1927.

Lazy pod Makytou – 1598 – Láz, Laáz, Lazy, Laaz, Lazy pod Makytou od r. 1927.

Lednica – 1259 – Lednicz, Lednice,  Lednitz, Lednicz, Lednic, Lednica od r. 1920.

Lednická Lehota (časť Lednice od r. 1960) – Lehota, Várallya-Lehota, Podzámska Lhota, Ledniclehodkaváralatt, Ledniclehota, Varálja, Lehotvarálja, Ledniczváralja, Lednická Lehota od r. 1920.

Lednické Rovne – 1471 – Rovne-Lednicz, Rowne Lednice, Rowne-Lednitz, Lednicz-Rowne,  Lednicz-Rovné, Lednické Rowné, Rovnye, Lednicrownye, Ledniczróna, Lednica Rovné, Lednické Rovné, Lednické Rovne od r. 1927.

Lúky – 1471 – Lwchky, Luki, Luky, Lúki, Lúky, Lauky, Alsórétfalu, Lúky od r. 1920 (Lúky pod Makytou – názov želez. stanice/zastávky od r. 1937).

Lysá pod Makytou – 1471 – Lyzsa, Lyza, Lizza, Lissza, Lysa, Lisza, Lisa, Fehérhalom, Lysá, Lysá pod Makytou od r. 1927.

Medné (časť Lednických Rovní od r. 1960) – 1372 – Medne, Medné od r. 1920.

Mestečko – 1471 – Mestecsko, Mesztecsko, Mestecko, Mesztecschko, Městečko, Mesztecskó, Lednickisfalu, Mestečko od r. 1920.

Mostište (časť Dohňan od r. 1979) – 1471 – Mostistye, Moschtischtye, Mosztistye, Mostisstě, Mosztistje, Mosztyistye, Moscise, Mostistye, Mostystye, Lednichidas, Mostište od r. 1920.

Mojtín (časť Pružiny do r. 1863) – 1364 – Mojte, Mahtyn, Moythin, Mojthin, Moyczin, Mojtin, Majtény, Mojtény, Moyszin, Hegyesmajtény, Mojtín od r. 1920.

Nimnica (časť Púchova v r. 1979 – 1990) – 1408 – Nywnycze, Nevnicze, Okrut-Nimnics, Okrut Nemnica, Niminicsch, Okrut-Niminicsch, Nimnicz, Nimnitz, Nimnice, Nimnic, Nemöc, Nemöcz, Nimnicz, Nimnica od r. 1920.

Nosice (časť Púchova od r. 1973) – 1407 – Nossicz, Nossicze, Noszicz, Nosyce, Nosic, Nositz, Noszic, Vágormos, Noszice, Nossize, Nosice od r. 1920.

Podhorie (časť Beluše od r. 1976) – ? – Podhorje, Kóssa-Podhorje, Kassa-Podhorje, Kossecké Podhořje, Podhor, Podhory, Vágerdöalja, Podhorie od r. 1920.

Prečínska Lehota (časť Lednických Rovní od r. 1926) – 1413 – Precsin-Lehota, Prečin Lehota, Precsén-Lehota, Přečínska Lhota, Precsénlehota, Precsinlehota, Perecsényszabadi, Prečín Lehôta, Lotka, Precsinlehota, Perecsényszabadi, Prečínska Lehota od r. 1926.

Púchov – 1243 – Puch, Pucho, Puchow, Puchó, Púchow, Puhó, Pohó, Pochou, Pvchow, Puchow, Púchov od r. 1920 (1920 – 1945 aj Púchov nad Váhom).

Púchovská Ulica (dnes Moravská ulica; od r. 1851 súčasť Púchova) – Vicus Pucho, Pucho Ulica.

Streženice (časť Púchova v r. 1979 – 1990) – 1408 – Stresnycza, Sztrezenicz, Sztreženicz, Strečenice, Streschenicz, Strezsenicz, Střeženice, Sztrezenic, Strezsenic, Kebeles (asi Kéblie), Sztrezsenyic, Sztrezenitz, Streženice od r. 1920.

Topošovská Breznica (súčasť Dol. Breznice od r. 1808) –  ? – Topos-Breznicz, Breznicza, Taposch-Bresnitz, Březnice.

Vieska-Bezdedov (časť Púchova od r. 1960) – 1388/1471 – Vieszka, Wieska, Wieszka, Viéska, Wěska (cum Bezdedow), Veszkabezdedó, Bezdédfalva, Bezdedovászka, Veszkabezdedó, Vieska-Bezdedov od r. 1920.

Visolaje – 1327 – Wizolay, Wisolaye, Viszolaj, Wisolaj, Wiszolai, Wysolaj, Visolaj, Visolaje od r. 1927.

Vydrná (časť Lúk v r. 1979 – 1990) – 1475 – Viderna, Widrna, Widerna, Vidrna, Wyderná, Widrná, Vidornya, Vydrná od r. 1920.

Záriečie – 1475 – Zaryecze, Zarjecz, Zarjecje, Zariecz, Zariecs, Zarjecs, Zarjécs, Zářečí, Zárjecs, Felsözáros, Zarieč, Zariečie, Záriečie od r. 1927.

Zbora (časť Dohňan od r. 1979) – 1471 – Boor, Zbora, Alsózboró, Zbora od r. 1920.

Zubák – 1471 – Zwbaky, Zubak, Trencsénfogas, Zubák od r. 1920.

Spracoval: Pavol Makyna

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.