FLORIÁN A. BALOGH A KAPLNKA V HORNÝCH KOČKOVCIACH

Florián Augustín Balogh sa narodil 20. septembra 1821 v Melčiciach-Lieskovom (okres Trenčín) a zomrel 3. septembra 1898 v Horných Kočkovciach. Bol slovenský rímskokatolícky kňaz, historik, priekopník a propagátor moderného hospodárstva a ovocinárstva.

Pochádzal zo zemianskej rodiny, gymnázium vyštudoval u piaristov v Trenčíne a teológiu v seminári v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 8. septembra 1844. Krátky čas pôsobil ako kaplán v Kysuckej Novej Vsi a Košeci. Funkciu kňaza vykonával v obci Horné Kočkovce v r. 1846-1898, teda až do svojej smrti (HK súčasť Púchova od r. 1926). Od r. 1880 bol dekanom a titulárnym kanonikom. Pochovaný je so svojimi rodičmi a bratom v Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Horných Kočkovciach, ktorej výstavbu inicioval. Postavená bola okolo roku 1880 v novobarokovom slohu ako jednoloďová sakrálna budova s dvoma vežičkami. Na jej výstavbu bol údajne využitý materiál zo zničeného hornokočkovského kostola, ktorý sa nachádzal pri dnešnom cintoríne. V minulosti kaplnka slúžila pohrebným sprievodom na ceste k cintorínu ako zastavenie na krátku modlitbu pri absencii domu smútku. Za kultúrnu pamiatku bola vyhlásená 7. novembra 1963 na základe rozhodnutia evidovaného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky s označením SKK ONV P. BYSTRICA 70/63. Leží na parcele s číslom 1258.

20150529_161308Kaplnka bola podľa pamätníkov sprístupnená verejnosti po viac ako 60 rokoch. Pred túto sakrálnu stavbu sme umiestnili informačný pult, ktorý oboznámi návštevníkov s históriou objektu a osôb v nej pochovaných.

Florián A. Balogh sa zaslúžil najmä o rozvoj moderného hospodárstva a ovocinárstva (pomológ) nielen medzi svojimi farníkmi. Slovenský ľud vyzýval predovšetkým k sadeniu šľachtených ovocných stromov. Publikoval články o ovocinárstve a záhradníctve v maďarských odborných časopisoch (Falusi gazda, Kertesz gazda). Spolupracoval na zborníku pre záhradkárov Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek (Zošity pre ovocinárstvo a kuchynské záhradky). V r. 1881 získal cenu na záhradníckej výstave v Budapešti. Vydal aj dvojzväzkové dielo o mariánskych pútnických miestach v Uhorsku.

20150529_174603Interiér kaplnky si pri príležitosti NOCI KOSTOLOV 2015 prišlo v piatok 29. 5. 2015 pozrieť viac ako 220 návštevníkov.

 Niekoľko jeho historických prác zostalo v rukopise. Neskôr vydal dielo o svätcoch z rodu Arpádovcov, prácu o uhorských svätcoch a spis o patrónoch Nitrianskej diecézy. V r. 1889 vyšla jeho práca Aphorismi, adagia et axiomata (Aforizmy, príslovia a zásady). Venoval sa aj cirkevným dejinám. Z tejto oblasti uverejňoval príspevky v maďarských a nemeckých časopisoch (Magyaer Sion, Katolische Christ, Pressburger Zeitung). Pozornosť si zasluhuje jeho dielo Beatissima Virgo Maria Mater Dei, qua regina et patrona Hungarorum I. a II., vydané v Záhrebe (Najblahoslavenejšia Panna Mária, ktorá je kráľovnou a patrónkou Uhorska, 1873) a príspevok A kocskoczi pletabánia törtenete (Dejiny kočkovskej farnosti, 1866). Bol zakladajúcim členom Spolku sv. Vojtecha (1870), zakladajúcim členom Rímskokatolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom (1869) a podporovateľom slovenského národného hnutia.

20150529_160942Pohľad do interiéru Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie počas jej sprístupnenia

Fotografiu alebo podobizeň F. A. Balogha sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť, no v budúcnosti to pri ďalšom výskume nevylučujeme. Predchádzajúci text vznikol pri bádaní, ktoré predchádzalo podujatiu NOC KOSTOLOV 2015 v Kaplnke Nanabovzatia Panny Márie v Púchove – Horných Kočkovciach (29. 5. 2015) a je súčasťou informačného letáku a pultu z uvedenej akcie. Leták si môžete stiahnuť tu! Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizovaní tejto akcie. Ďakujeme i všetkým, ktorých do kaplnky priviedla tá zvedavosť, ktorá nás „prinútila“ zorganizovať toto podujatie! Tešíme sa na stretnutie s Vami pri ďalších príležitostiach približujúcich históriu nášho regiónu 🙂

Autori: Pavol Makyna a Peter Hrbáček (OZ PUCHOVO DEDIČSTVO)

This entry was posted in ARCHITEKTÚRA, HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.